Long Delays Common in PCOS Diagnosis Translation Study-Çeviri Çalışması

Long Delays Common in PCOS Diagnosis-

PCOS Teşhisinde Sık Karşılaşılan Uzun Gecikmeler

A diagnosis of polycystic ovary syndrome (PCOS) commonly takes 2 or more years from the onset of symptoms and involves visiting three or more healthcare professionals, according to results of a survey-based study.

Polikistik Yumurtalık sendromu (PCOS) tanısı, belirtilerin başlamasından genellikle 2 veya daha fazla yıl alır ve ankete dayalı bir çalışmanın sonuçlarına göre üç veya daha fazla sağlık uzmanına gitmeyi içerir.

One-third of women surveyed (33.6%) reported that it took at least that long between when they first visited a doctor about symptoms and a diagnosis was made, reported senior investigator Anuja Dokras, MD, PhD, of the University of Pennsylvania in Philadelphia, and colleagues

Philadelphiadaki Pennsylvania Üniversitesinden  Kıdemli araştırmacı Prof.Dr. Anuja Dokras ve meslektaşları,  Ankete katılan kadınların üçte biri (%33,6) teşhisin yapılması ile belirtiler hakkında bir doktora gitmeleri arasında en az bu kadar uzun sürenin geçtiğini söylediklerini belirtti.

Nearly half of the women (47%) said they visited three or more healthcare professionals before the diagnosis was made, Dokras and colleagues reported online in the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Dokras ve meslektaşları internetteki Clinical Endocrinology&Metabolism günlüğünde, kadınların neredeyse yarısının (% 47) tanı konmadan önce üç veya daha fazla sağlık uzmanına gittiklerini bildirdi.

Only 35% of women said they were satisfied with their diagnosis experience, and a large majority (84%) said they were dissatisfied or indifferent about the information they received from healthcare professionals at the time of their PCOS diagnosis, the study found.

Araştırma, kadınların sadece% 35’inin teşhis tecrübesinden memnun olduklarını ve büyük bir çoğunluğun (% 84), PCOS tanısı sırasında sağlık uzmanlarından aldığı bilgilerden  memnun olmadıklarını veya bu konuda nötr olduklarını ortaya koydu.

Taken together these findings are concerning for both affected women and their health care providers,” the investigators wrote. “There are clear opportunities for improving awareness among women and health professionals to improve timely diagnosis.”

Araştırmacılar, bu bulguların, beraber ele alındığında,  hem etkilenen kadınlar hem de sağlık hizmeti verenleri ilgilendirdiğini belirterek,  zamanında tanı konulmasını geliştirilmesinde kadınlar ve sağlık uzmanları arasındaki farkındalığın geliştirilmesi için belirgin fırsatlar olduğunu kaydediyorlar.

Identifying PCOS is challenging because the diagnosis is based on three criteria which individual patients may meet to varying degrees, Dokras said in an interview with MedPage Today. “It’s not like diabetes, which can be diagnosed with one blood test,” she said.

Dokras MedPage Today ile yaptığı bir röportajda, PCOS’u tanımlamanın çok zor olduğunu, çünkü tanının  her bir hastanın farklı derecelerde karşılaşabileceği üç kritere dayandığını belirterek, “Bir kan testiyle teşhis edilebilecek şeker hastalığı gibi olmadığını söyledi.

“PCOS may look different in two different patients,” Dokras said, and these patients may visit different doctors depending on their symptoms. One woman may visit a dermatologist, while another might visit a gynecologist. Oftentimes, specialits fail to give patients the full range of information on PCOS once a diagnosis is made, she said.

Dokras, “PCOS iki ayrı hastada farklı  görünebilir” ve bu hastalar semptomlarına bağlı olarak farklı doktorları ziyaret edebilirler. Bir kadın bir dermatologa gidebilirken, bir başkası bir  jinekoloğa gidebilir.   Tanı konulduğunda Uzman hekimler  çoğu kez PCOS hakkındaki tüm bilgileri hastaya vermeye yanaşmıyorlar.

“Because it’s a syndrome there is a lot to communicate to the patient,” Dokras said. “There are fertility issues, metabolic issues, dermatologic issues, depression. It’s hard to cover so much information in one visit. We, as physicians, need to do a better job of explaining PCOS to patients.”

Dokras, “Bu bir hastalık belirtisi olduğundan,  hastaya anlatılacak bir çok konu var” dedi.

“Doğurganlık sorunları, metabolik sorunlar, dermatolojik sorunlar ve depresyon konuları var.  Bir vizitede bu kadar çok bilgiyi ele almak  anlatmak oldukça zor.  PCOS’u hastalarımıza  anlatmak için doktorlar olarak  daha iyi bir iş çıkarmamız  gerek.”

The cross-sectional study included 1,385 women 18 or older with a diagnosis of PCOS from a doctor. Half the women were from North America, 41% were from Europe, and the remainder were from more than 30 countries around the world.

Bu kesitsel   çalışma bir doktor tarafından PCOS tanısı konulan 18 yaş ve üzeri 1,385 kadın üzerinde gerçekleştirildi.  Kadınların yarısı Kuzey Amerika’dan,  % 41’i Avrupa’dan, kalan kısmı dünyanın 30’dan fazla ülkesinden bu çalışmaya katıldı.

These women were asked to complete an online questionnaire during 2015-2016. The questionnaire was disseminated via the websites of two large PCOS support organizations: PCOS Challenge in the United States and Verity in the United Kingdom. The link to the online questionnaire was emailed to women on PCOS support organization mailing lists and promoted through social media.

2015-2016 yılları arasında, bu kadınlardan internet üzerinden bir anket formu doldurmaları istendi.  Anket, iki büyük PCOS destek organizasyonunun(ABD’deki  PCOS Challenge ve İngilteredeki Verity) web siteleri aracılığıyla dağıtıldı. Anketin bağlantısı,  PCOS destek organizasyonu posta listesindeki kadınlara ve gönderildi  ve  sosyal medya aracılığıyla tanıtıldı.

The main outcomes included time from first seeing a health professional about PCOS symptoms to actual diagnosis, number of health professionals seen before receiving a diagnosis, satisfaction with their diagnosis experience, and satisfaction with the information received about PCOS at the time of diagnosis.

Temel sonuçlar, bir sağlık uzmanının PCOS belirtilerini görmesiyle  gerçek tanı arasındaki zamanı, tanıyı öğrenmeden önce görülen sağlık çalışanlarının sayısı, tanı deneyiminden memnuniyet ve teşhis anında PCOS hakkında alınan bilgilerin memnuniyeti   içermektedir.

The investigators discussed several reasons for delays in diagnosing PCOS. “There is no single diagnostic test, different sets of diagnostic criteria are still used, individual diagnostic criteria lack clarity, and exclusion of other etiologies is needed to establish the diagnosis of PCOS,” they wrote.

Araştırmacılar PCOS teşhisindeki  gecikmelerin çeşitli nedenlerini  ele aldılar ve  “Sadece  bir tanı testi mevcut değil, farklı tanı ölçütleri hala kullanılmaktadır, bireysel tanı ölçütleri belirgin değildir ve  diğer etyolojilerin hariç tutulması  PCOS tanısını koymak için elzemdir” diye kaydettiler.

çeviri talepleriniz için  arayınız,  for translation request from-to English-Turkish
Güven Bey, 507 221 00 38,  1000 kelime 20 TL, g_gorgulu@yahoo.com
Mr.Güven,  00 90 507 221 00 38, 1000 letters 7 Euros, mailto: g_gorgulu@yahoo.com

Primary care doctors may perceive ovarian ultrasound examination to be a barrier to evaluation for PCOS, but an accurate diagnosis of PCOS can be made without ovarian ultrasound if hyperandrogenism and menstrual irregularity are present, Dokras and colleagues said.

Dokras ve meslektaşları Birinci basamak hekimleri  yumurtalık ultrason muayenesinin PCOS için değerlendirilmesinde bir engel oluşturduğunu düşün se de, hiperandrojenizm ve adet düzensizliği varsa yumurtalık ultrasonu olmadan doğru PCOS  tanısı yapılabilir diyorlar.

In addition, variations in PCOS features due to ethnic origin, genetic, and environmental factors may also contribute to delayed diagnosis, they said,

Buna ek olarak, etnik köken, genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak PCOS özelliklerinde meydana gelen değişiklikler de geç tanıya katkıda bulunabilir.

Finally, “PCOS is difficult to diagnose in adolescence as PCOS features can be similar to normal pubertal development. Adolescents and women may seek care for their presenting symptoms from different disciplines (e.g. a dermatologist for hirsutism and acne, a gynecologist for irregular menses, and a psychologist for depression) and if a woman’s care is not coordinated, the accurate diagnosis of PCOS may not be made,” the researchers wrote.

Araştırmacılar, son olarak,  PCOS özellikleri normal pubertal gelişimle benzerlik gösterebildiğinden PCOS’nun ergenlik döneminde teşhis edilmesi zordur.  Mevcut belirtilerine göre ergenler ve kadınlar farklı doktorlardan tıbbi yardım alabilirler.  (örneğin hirsutizm ve akne için dermatolog, düzensiz adet dönemi için jinekoloğu) ve Depresyon için bir psikolog) ve bir kadının bakımı konusunda uzlaşmaya varılmamışsa,  doğru PCOS teşhisi yapılmayabilir koordine edilmemişse, PCOS’nun doğru teşhisi yapılmayabilir ” diyorlar.

“Given these challenges, comprehensive care for PCOS in a multidisciplinary setting is widely advocated, although not received by most women,” the investigators said.

Araştırmacılar, “Bu zorluklar göz önüne alındığında, bir çok kadın hasta tarafından kabul edilmese bile,  çok disiplinli bir ortamdaki kapsamlı bir PCOS tedavisi yaygın olarak önerilmektedir” diye kaydettiler.

çeviri talepleriniz için  arayınız,  for translation request from-to English-Turkish

Güven Bey, 507 221 00 38,  1000 kelime 20 TL, g_gorgulu@yahoo.com

Mr.Güven,  00 90 507 221 00 38, 1000 letters 7 Euros, mailto: g_gorgulu@yahoo.com

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s